Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Neusak, Väster

Neusak, Väster

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 11,3 ha ha
Kommun: Jokkmokk
Datum: 2008-08-30
Inventerare: Elina Hinkkanen, Daniel Rutschman


Sammanfattning

Avverkningsanmält 2007-10-30

Området angränsar i väster till en nyckelbiotop med lövrik skog. Någon skillnad i kvalité mellan de bägge områdena förefaller inte finnas.

Områdesbeskrivning

Skogen ligger i en frodig sydsluttning där gran och lövdominerar trädskiktet. Enstaka gamla tallar med brandljud vittnar om att här har brunnit för omkring 160 år sedan. En del gamla stubbar och en hel del död ved. Området har gott om väldigt grov sälg, asp och björk, på vilka rikligt med lunglav och njurlavar växer.Mängden grov, död lövved är betydande, medan lågor av gran och tall är mindre förekommande. Stora delar är lågörtsområden.

Skogen har tack vare sin stora andel lövträd höga biologiska värden, och måste sparas i sin helhet. För att bibehålla ett hållbart och fungerande ekosystem krävs att man undantar mer än spridda små fläckar. Området angränsar i väster till en nyckelbiotop med lövrik skog. Någon skillnad i kvalité mellan de bägge områdena förefaller inte finnas.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DofttickaHaploporus odorusVU
LunglavLobaria pulmonariaNT


Bilder

Bilder saknas