Startsida > Norrbotten > Boden > Linjemyran

Linjemyran

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/42/102942/naturskyddare.se/public_html/skogsportalen/php/web/showarea.php on line 84

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 3,4 ha ha
Kommun: Boden
Datum: 2008-06-06
Inventerare: Mats Williamson, Niklas Johansson


Sammanfattning

Status: Avverkningsanmält 2007-02-14

Området består av grannaturskog av varierande dimension med tall- och lövinslag. Det finns både granar och tallar som är 200-300 år gamla. Lågor och torrakor finns i hela området. Området har delvis varit plockhugget, utan att naturvärdena gått förlorade.

Områdesbeskrivning

Området består av grannaturskog av varierande dimension med tall- och lövinslag. Det finns både granar och tallar som är 200-300 år gamla. Lågor och torrakor finns i hela området. Området har delvis varit plockhugget, utan att naturvärdena gått förlorade.

Det går ett par bäckar rakt igenom området
som kantas av en örtflora med bland annat violer och kabbleka. I området finns det rikligt med myrstackar. På marken, på lågor och i vissa fall även levande träd växer rikligt med mossa. Flera rödlistade arter finns i området.
Nära området finns rester från myrslåtter i form av en gammal välbyggd väg i fint skick samt hölada.

I området finns en gammal boplats med boningshus, bodar och fångstgropar.Områdets fuktighet varierar från torr mark till våtmark.

Nära området finns en skogssjö med en artrik fågelfauna, bland annat observerades sångsvan, gluttsnäppa och grönbena.

Det här är ingen produktionsskog. Skogen har låga ekonomiska värden då den är gles och träden mestadels är av klena dimensioner. Marken är känslig för körskador. Förutom naturvärdena finner vi ett flertal kulturspår som inte är inventerade. Dessutom finner vi flera rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT


Bilder

Bilder saknas