Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Karats-Råvvåive Vildmark, norra delen

Karats-Råvvåive Vildmark, norra delen

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Jokkmokks allmänning och privat
Yta: 3000 ha
Kommun: Jokkmokk
Datum: 1981-07-18, 1981-07-20, 1991-01-01, 1991-09-21, 1991-10-16, 2008-10-15, 2009-06-13, 2009-06-14, 2009-08-08, 2009-08-10
Inventerare: Daniel Rutschman, Eva Ydrén, Andreas Garpebring, Nils Ericson, Per-erik Mukka, , Sture Westerberg, Mats Karström, fungus info, SMF Sveriges Mykologiska Förening

Råvvåive

Sammanfattning

Karats-Råvvåive Vildmark är benämningen på ett enormt sammanhängande vildmarksområde vid fjällkanten i Jokkmokks kommun. Området sträcker sig från Pärlälvens Fjällurskogsreservat i väst till Rakalvisområdet i öst (se SNUS-rapporten från Naturvårdsverket). Inom området ryms kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar, sjöar och väldigt blockiga områden.

Denna sida beskriver den norra delen av Karats-Råvvåive Vildmark.

Områdesbeskrivning

Norra delen av KRV täcker ett 30 km2 stort område. Bergen Råvvåive och Kuossavaratj är täckta av ren urskog - en yta på ungefär 5 km2 som är helt opåverkad av skogsbruk. Skogarna är grandominerade med en del grov asp och sälg. På topparna breder vida hällmarker ut sig, där urgamla tallar står glest, vridna av fjällvindar under århundraden.

Övriga delar av det norra området består av riktigt fin gammelskog med grandominerade sluttningar och lägre liggande tallområden. Tillgången på lågor och torrträd är enorm. Dessa områden är sparsamt dimensionsavverkade under början av 1900-talet, men här växer fortfarande många riktigt gamla tallar.

Mitt i området finns ett privat skogsskifte, bestående av stora myrområden med höjder av gran- och björkskog. Skogarna här är väldigt klena och glesa, där de ligger på över 500 m.ö.h. Området är måttligt plockhugget i mitten på 1900-talet, men naturvärderna är höga och tillgång på substrat för rödlistade arter finns rikligt. 60 hektar av dessa skogar är avverkningsanmälda (2009), men Skogsstyrelsen har ej ännu gett tillstånd för avverkning (Juni 2009).

[* Denna inventering genomförd av Fältbiologerna/SNF Jokkmokk under 2008-2009, men de urskogsartade delarna av området redan identifierat av Steget Före och dokumenterat i rapporten "Karström, Mats. 1993: Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten, Naturvårdsverkets Rapport 4276" ]


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
ÅkerbärRubus arcticus
ÄlggräsFilipendula ulmaria
ÄngsfräkenEquisetum pratense
ÄngsrödklöverTrifolium pratense var. pratense
ÄngsullEriophorum angustifolium ssp. angustifolium
AspPopulus tremula
BÃ¥rdlavNephroma parile
BjörkpyrolaOrthilia secunda
BjörnbroddTofieldia pusilla
Blå taggsvampHydnellum caeruleum
Blåbär
BlåtåtelMolinia caerulea
Blanksvart spiklavCalicium denigratum
BlodtickaGloeoporus taxicola
Blodticka
BrudborsteCirsium helenioides
Brunpudrad nållavChaenotheca gracillimaNT
BrunrörCalamagrostis purpurea
BrunvenAgrostis canina
CitrontickaAntrodia xantha
DofttickaHaploporus odorusVU
Doftticka
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT
Dvärgbägarlav
DvärglummerSelaginella selaginoides
Dvärgtranbär
DystarrCarex limosa
EkbräkenGymnocarpium dryopteris
FÃ¥rsvingelFestuca ovina
FjällskäraSaussurea alpina
FjällvårbroddAnthoxanthum alpinum
FjällvenAgrostis mertensii
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
Fläckporing
FlaskstarrCarex rostrata
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
Gammelgransskål
GräddporingSkeletocutis lenisVU
Gräddporing
Gräddticka
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
Gränsticka
GrantickaPhellinus chrysoloma
GrantickeporingSkeletocutis chrysellaEN
GrenlavEvernia mesomorphaVU
GulporingJunghuhnia luteoalbaNT
GyllenmossaTomentypnum nitens
HässlebroddMilium effusum
HartickaInonotus leporinusNT
HjortronRubus chamaemorus
HultbräkenPhegopteris connectilis
KällpraktmossaPseudobryum cinclidioides
KärrfräkenEquisetum palustre
Kärrfräken
KärrkammossaHelodium blandowii
KärrsältingTriglochin palustris
KabblekaCaltha palustris
KallgräsScheuchzeria palustris
KlotstarrCarex globularis
KnärotGoodyera repens
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
Knottrig blåslav
LadlavCyphelium tigillareNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaxgröppaCeraceomerulius albostramineusVU
Lingon
Liten sotlavCyphelium karelicumVU
Liten sotlav
Ljung
LuddfingersvampClavaria purpureaNT
LuddlavNephroma resupinatum
LunglavLobaria pulmonariaNT
MajbräkenAthyrium filix-femina
MjölkeEpilobium angustifolium
MossviolViola epipsila
NålsävEleocharis acicularis
NÃ¥lstarrCarex dioica
NickstarrCarex brunnescens
NordbräkenDryopteris expansa
NordkråkbärEmpetrum nigrum ssp. hermaphroditum
NordtaggingOdonticium romelliiNT
Nordtagging
OdonvideSalix myrtilloides
OsttickaSkeletocutis odoraVU
PolarullEriophorum scheuchzeri
PurpurvitmossaSphagnum warnstorfii
RinglavEvernia divaricataVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
Rosenticka
RoslingAndromeda polifolia
RundsileshårDrosera rotundifolia
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
Rynkskinn
SälgtickaPhellinus conchatus
SilkesporingOligoporus sericeomollis
Sjöfräken
SkinnlavLeptogium saturninum
SkogsfräkenEquisetum sylvaticum
Skogsfräken
Skogsstjärna
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
Skrovellav
Skvattram
SlåtterblommaParnassia palustris
Slåtterblomma
SmalfräkenEquisetum variegatum
SnipTrichophorum alpinum
SprickporingDiplomitoporus crustulinusVU
StennarvSagina saginoides
StensötaPolypodium vulgare
StiftgelélavCollema furfuraceumNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
Stor äppelmossaBartramia halleriana
StorsileshårDrosera anglica
SträngstarrCarex chordorrhiza
StuplavNephroma bellum
SumpstarrCarex magellanica ssp. irrigua
TaggstarrCarex pauciflora
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
Taigaskinn
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TalltickaPhellinus pini
TimmertickaAntrodia sinuosa
TrådstarrCarex lasiocarpa
TrådtågJuncus filiformis
Tranbär
TuvsävTrichophorum cespitosum ssp. cespitosum
TuvullEriophorum vaginatum
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
VägtågJuncus bufonius
VÃ¥rfryleLuzula pilosa
Vanlig ängskovallMelampyrum pratense var. pratense
Vanlig åkerfräkenEquisetum arvense ssp. arvense
Vanlig enJuniperus communis ssp. communis
Vanlig gråalAlnus incana ssp. incana var. incana
Vanlig gråstarrCarex canescens var. canescens
Vanlig granPicea abies ssp. abies
Vanlig kärrspiraPedicularis palustris ssp. palustris
Vanlig kruståtelDeschampsia flexuosa ssp. flexuosa
Vanlig mattlummerLycopodium clavatum ssp. clavatum
Vanlig plattlummerDiphasiastrum complanatum ssp. complanatum
Vanlig röllikaAchillea millefolium ssp. millefolium
Vanlig revlummerLycopodium annotinum ssp. annotinum
Vanlig sälgSalix caprea ssp. caprea
Vanlig tallPinus sylvestris var. sylvestris
Vanlig tuvtåtelDeschampsia cespitosa ssp. cespitosa
Vanlig vattenmåraGalium palustre var. palustre
Vanligt gullrisSolidago virgaurea ssp. virgaurea
Vanligt odonVaccinium uliginosum ssp. uliginosum
Vattenklöver
VedflamlavPyrrhospora elabens
VedflikmossaLophozia longiflora
VedskivlavLecidea botryosa
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT
Violmussling
Vitgrynig nållavChaenotheca subroscida
Vitklöver
Vitskaftad svartspikChaenothecopsis viridialbaNT


Bilder