Startsida > Norrbotten > Luleå > Storkölen (Snöberget)

Storkölen (Snöberget)

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 12,9 ha ha
Kommun: Luleå
Datum: 2008-06-08
Inventerare: Niklas Johansson, Daniel Rutschman, Elina Hinkkanen


Sammanfattning

Status: Avverkningsanmält 2007-12-19

Högvuxen, grov blandskog med både barr och löv.

Områdesbeskrivning

Högvuxen, grov blandskog med både barr och löv. Barrträden dominerar i den östra delen av området,men även inslag av löv kan ses här i form av björk, grov asp och sälg. I den västra delen ökar inslaget av asp och tall markant.

I området finns grova furor och aspar som är naturvärdesträd, liksom en hel del gammal sälg och enstaka stora rönnar. Det finns gott om rödlistade arter inom hela området,bland annat finns det en hel del sälg med lunglav. Skogen ligger på en svag norrsluttning med hög bonitet och rik örtflora: blåbärsris, pyrola, harsyra, ekorrbär samt ormbunkar, bl.a. ekbräken. Längst i norr blir marken allt fuktigare till våt.

Träden är grova och högvuxna och åldern något svårbedömd. I området ses spår av gammal brand.Spår av tidigare skogsbruk kan ses enbart i form av spridda, helt mossövervuxna stubbar

Den avverkningsanmälda skogen har höga naturvärden och bör skyddas i sin helhet.

Bara ett enda, mindre område med asp i väst intill skogsbilvägen är snitslat för att sparas. Inte en enda av de grova asparna, sälgarna eller tallarna som är naturvärdesträd har märkts ut. På en av sälgarna noteras riklig förekomst av doftticka. En hänsynszon med radie på ca 10 m har snitslats runt sälgen. Detta är det enda exemplet på hänsyn till en rödlistad art vi sett under inventeringen. Om tickan och andra rödlistade arter som vi påvisat i området
skall ha en chans att fortleva krävs hänsyn av en helt annan dignitet.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DofttickaHaploporus odorusVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GräddtickaPerenniporia subacidaVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
LunglavLobaria pulmonariaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT


Bilder