Startsida > Norrbotten > Gällivare > Kilvovaara

Kilvovaara

Skyddstatus: Oskyddad
Kommun: Gällivare
Datum: 2011-06-13
Inventerare: Mats Williamson, Per-erik Mukka


Sammanfattning

En gles skog på toppen av berget men på sluttningarna är det en mer produktiv skog som innehåller en del rödlistade arter.

Områdesbeskrivning

Nedre del av den östra sidan är till stora delar avverkad men närmare bergets topp växer en gammal skog bestående av tall som dominerande trädslag men även en hel del gran ingår. En del lågor förekommer här och var. Nedanför branten på östra sidan av berget och närmast toppen är det ett litet vattendrag där det avviker från övriga delar med en grandominerad skog med en hel del med björkar och aspar. Här växer storvuxna ormbunkar som majbräken, åtminstone på några ställen. Här är förekommer det även död ved i form av lågor. På själva bergstoppen är skogen gles och inte särskilt produktiv men det finns en del död ved både som torrakor och som lågor. Det finns spår av äldre dimensionsavverkningar i form av stubbar där fällning skett med yxa men även stubbar från senare tid förekommer.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
BjörkeldtickaPhellinus lundellii
BlodtickaMeruliopsis taxicola
DoftskinnCystostereum murrayi
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GarnlavAlectoria sarmentosa
GräddporingCinereomyces lenis
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickaPhellinus chrysoloma
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
Liten hornflikmossaLophozia ascendensNT
Liten sotlavCyphelium karelicumVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
SkörporingOligoporus rennyi
StuplavNephroma bellum
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
ValktickaPhellinus laevigatus
VedskivlavHertelidea botryosa
VedtickaPhellinus viticola
VitplättChaetodermella luna


Bilder