Startsida > Norrbotten > Pajala > Norra Ventikkövaara

Norra Ventikkövaara

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Pajala
Datum: 2007-08-03
Inventerare: Olli Manninen, Mats Williamson


Sammanfattning

Ett stor brandpräglat skogsområde med med storvuxna tallar. Rikligt med rödlistade arter.

Skogen ingår i Sveaskogs naturvårdsskogar som är bolagets egna och frivilliga naturvårdsavsättningar.

Områdesbeskrivning

På berget Ventikkövaaras nordostsluttning växer en gles och parklik urskogsartad skog av storvuxna gammeltallar med vida kronor. Det är ett brandpräglat landskap som i de sydligaste delarna utgörs av ren tallurskog med betydande inslag av 500-åriga tallar. Det finns också partier av urskogsartad hänglavsdraperad gammal granskog och kallkälldråg. Terrängen är blockig. I öster angränsar skogen till en myr och får då ett stort lövinslag av enstammig björk och en del grov asp. 125 hektar produktiv skogsmark ingår i avgränsningen som gjordes i samband med Statsskogsinventeringen.
I förhandlingarna mellan Naturvårdsverket och Sveaskog, som är markägare, gavs skogen i Norra Ventikkövaara varken formellt eller frivilligt skydd. När Naturskyddsföreningen besökte Norra Ventikkövaara den 3 augusti 2007 gjordes 48 fynd av 14 rödlistade arter, däribland de hotade svamparna urskogsticka och urskogsporing. Vid fältbesöket noterades även att det finns mer skog som bör inventeras, omedelbart norr om det nu avgränsade objektet som alltså bör utvidgas.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DofttickaHaploporus odorusVU
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
Liten sotlavCyphelium karelicumVU
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
UrskogstickaAntrodia primaevaEN


Bilder

Bilder saknas