Startsida > Norrbotten > Gällivare > Ainavarto

Ainavarto

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Kommun: Gällivare
Datum: 2007-08-12, 2007-08-13
Inventerare: Helena Forsman, Kirsi Eskelinen, Olli Manninen, Päivi Mattila
Länkar:


Sammanfattning

Ett större urskogsartat område som varit opåverkad av avverkningar sedan den senaste branden som ägde rum för 200 år sedan. Det finns rikligt med död ved och flera rödlistade arter förkommer i skogen.

Områdesbeskrivning

Stora delar av Ainavarto består av genuin urskog i sen succession, helt orörd sedan den senaste branden som ägde rum för minst 200 år sedan. Många av överståndarna är 300-350 år. Norra delen består av urskogsartad gran- och barrblandskog, där lågorna fläckvis ligger som plockepinn. I områdets södra del finns myrmark med skogsholmar bevuxna med urskogsartad granskog, I hela området finns regelbundna inslag av grova frodvuxna tallar, framför allt den nordvästra delen.

Ainavarto avgränsades i samband med Statsskogsinventeringen och omfattar totalt 1394 hektar, varav 612 hektar produktiv skogsmark. Markägare är Sveaskog. Framtiden för skogen vid Ainavarto är oviss, i Naturvårdsverkets kategorisering från 2005 faller den under kategorin ”ej färdigutrett område”.

När Naturskyddsföreningen besökte Ainavarto den 12 augusti 2007 gjordes fynd av 12 rödlistade arter. En jättetall, med en diameter på 70 cm, bestämdes i fält till en ålder av 470 år. Fältbesöket blev kort, endast ett par timmar, då inventerarna ansåg att Ainavartos stora mått av orördhet gjorde en noggrannare inventering av rödlistade arter överflödig.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
GrantickeporingSkeletocutis chrysellaEN
HartickaInonotus leporinusNT
HornvaxskinnPhlebia cornea
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
UrskogsporingAntrodia infirmaEN
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT


Bilder