Startsida > Norrbotten > Arvidsjaur > Granberget

Granberget

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Sveaskog
Yta: 694 ha
Kommun: Arvidsjaur
Datum: 2007-06-15
Inventerare: Eva Ydrén, Markus Björksten, Teppo Rämä, Niklas Johansson, Olli Manninen
Länkar:

Inslag av sälg i den hänglavsdraperade granskogen

Sammanfattning

Urskogsartad granskog där det även ingår delar med grovvuxen tallskog. Rikligt med rödlistade arter bland annat de akut hotade kritporingen och den starkt hotade urskogsporingen.

Endast mindre delar av skogen är avsatt som naturvårdsskog vilket är Sveaskogs egna och frivilliga naturvårdsavsättningar.

Områdesbeskrivning

Granberget är ett stort skogsbergsmassiv som kläs av gammal urskogsartad granskog i sen succession med rikliga inslag av gammal grovstammig björk och sälg. I områdets västra del finns gammal grovvuxen tallskog med gott om
död ved, både i form av lågor och grova silverfuror. På det hela taget är Granberget är relativt opåverkat och stora delar är i princip orörda.

694 hektar produktiv skogsmark ingår i områdesavgränsningen, som gjordes i samband med Statsskogsinventeringen. 532 hektar av den produktiva skogen ligger ovan skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog. Framtiden för den urskogsartade skogen på Granberget är oviss, i Naturvårdsverkets kategorisering från 2005 faller den under kategorin ”ej färdigutrett område”.

När Naturskyddsföreningen besökte Granberget den 15 juni 2007 gjordes fynd av 19 olika rödlistade arter.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GäckporingOligoporus hibernicusNT
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
KristalltickaSkeletocutis stellaeVU
KritporingAntrodia crassaCR
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LunglavLobaria pulmonariaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
UrskogsporingAntrodia infirmaEN


Bilder