Startsida > Norrbotten > Arjeplog > Tjuorre

Tjuorre

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Arjeplogs skogsallmänning
Yta: 1000 ha
Kommun: Arjeplog
Datum: 2007-06-13
Inventerare: Eva Ydrén, Markus Björksten, Teppo Rämä, Olli Manninen

Landskapet vid Tjuorre präglas av den naturliga luckighet som uppstår där gamla döda träd får falla till marken och lämna en plats

Sammanfattning

Urskogsartad barrblandskog som är relativt lite påverkad av skogsbruk. Det är gott om död ved i form av grova lågor och stående döda träd. Skogen är varierad och mosaikartad där det ingår flera små bäckar, myrar och små tjärnar.

Områdesbeskrivning

Det 743 meter höga berget Tjuorre ligger i ett område med flera höga berg klädda i urskogsartad barrblandskog, som än så länge klarat sig lindrigt undan mänsklig påverkan. Terrängen är kuperad, storblockig och svårtillgänglig på sina
ställen, vilket kan vara en del av förklaringen till att denna skog är så oförstörd som den är. Där finns många små bäckar, myrar, tjärnar, grova lågor av döda granar och tallar, stående döda träd, gamla sälgar. Detta stora
urskogartade område förtjänar att skyddas i sin helhet.

Tjuorre-Biessetjåkkå omfattar mer än 1000 ha.

Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
OsttickaSkeletocutis odoraVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
StuplavNephroma bellum
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
UlltickaPhellinus ferrugineofuscus
VedmusslingGloeophyllum sepiarium


Bilder