Startsida > Västerbotten > Dorotea > Lill-Tvärselet

Lill-Tvärselet

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: Statens Fastighetsverk
Kommun: Dorotea
Datum: 2003-09-09, 2007-06-27
Inventerare: Pontus Wallén, Andreas Garpebring, Andreas Garpebring, Pontus Wallén, Olli Manninen
Länkar:

Sjö vid Lill-Tvärselet

Sammanfattning

Naturskogsområde där myrar, sjöar och småbäckar bidrar till en stor variationsrikedom. Död ved i form av lågor och stående torrträd förekommer relativt rikligt.

Områdesbeskrivning

Lill-Tvärselet är ett större naturskogsområde som angränsar direkt till Oxfjällets naturreservat i söder. Skogen präglas av stor variationsrikedom och närvaron av vatten i form av flera småtjärnar, sjöar och småbäckar. Tall och gran dominerar, men det finns även gott om björk, asp, sälg och enstaka rönnar. Skogen är olikåldrig med en genomsnittsålder omkring 120 år, med inslag av avsevärt äldre tallar och granar. Det finns gott om död ved, både stående döda träd och lågor. 345 hektar produktiv skogsmark, varav 31 hektar ovan Skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog, ingår i avgränsningen som gjordes i samband med Statsskogsinventeringen. Fastighetsverket, som är markägare för Lill-Tvärselet, har avsatt 22 hektar frivilligt. Framtiden för de återstående 323 hektaren är oviss.

Vid ett fältbesök den 27 juni 2007 gjorde Naturskyddsföreningen 90 fynd av 14 rödlistade arter. Länsstyrelsen har dessutom observerat ytterligare elva rödlistade arter i objektet.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
BÃ¥rdlavNephroma parile
Blanksvart spiklavCalicium denigratum
DoftskinnCystostereum murraiiNT
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
HartickaInonotus leporinusNT
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT
LäderlappslavCollema nigrescensNT
LapptickaAmylocystis lapponicaNT
LaterittickaOligoporus lateritiusVU
LunglavLobaria pulmonariaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
RynkskinnPhlebia centrifugaNT
SkinnlavLeptogium saturninum
SkrovellavLobaria scrobiculataNT
StiftgelélavCollema furfuraceumNT
Stor asptickaPhellinus populicolaNT
StuplavNephroma bellum
SvavelriskaLactarius scrobiculatus
TaigaskinnLaurilia sulcataVU
TallstockstickaGloeophyllum protractumVU
TickmusslingAntrodia heteromorpha
TortaCicerbita alpina
VedflamlavPyrrhospora elabens
VedskivlavLecidea botryosa
VitmosslavIcmadophila ericetorum
Vitskaftad svartspikChaenothecopsis viridialbaNT


Bilder