Startsida > Norrbotten > Boden > Kvarnbäcken

Kvarnbäcken

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 37,5 ha
Kommun: Boden
Datum: 1992-08-28, 2008-06-03, 2008-09-06
Inventerare: Hans-göran Toresson, Patrik Nygren, Niklas Johansson, Eva Ydrén, Daniel Rutschman, Elina Hinkkanen, Per-erik Mukka


Sammanfattning

Tallnaturskog med höga naturvärden.
Status: Avverkningsanmält 2007-12-19

Områdesbeskrivning

En mosaik av torra kullar uppdelade av otaliga fuktiga svackor och mindre raviner.Området genomkorsas av Kvarnbäcken. Hela området är bevuxet med naturskog; tall på kullarna och gran i svackorna, med inslag av björk, asp och gråal.

Det avverkningsplanerade området angränsar i både norr och söder till tidigare avsatta nyckelbiotoper, somtillsammans bildar ett stort urskogsartat landskap.
Tallnaturskogen är utpräglat skiktad med flera generationer av tall. Den allra äldsta, levande generationen har tre brandljud och är åtminstone 400 år gammal, men dessa träd är fåtaliga. Den nästa äldsta och mest dominanta generationen tall har två brandljud och är 250 - 300 år gammal. Vi räknade ca 300 årsringar på ett borrprov från en sådan tall, och ytterligare några borrade träd var ihåliga.

I både gran- och tallmiljöerna förekommer spridda lågor i olika nedbrytnings stadier och grovlekar. I tallskogen har både högstubbar och grova lågor ofta spår av brand. Skogen är sparsamt dimensionsavverkad för länge sedan, men har därefter fått utvecklats fritt.

Hela det avverkningsanmälda området skall sparas och bindas samman med de två redan befintliga nyckelbiotoperna som angränsar i norr och söder. Dessutom bör det utökas med de oskyddade skogsmarker i söder som håller samma höga naturvärden.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
Mörk tuvskivlingLyophyllum decastes
NordtaggingOdonticium romelliiNT
RosentickaFomitopsis roseaNT
SÃ¥pmusseronTricholoma saponaceum
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
VaddporingAnomoporia kamtschaticaNT


Bilder