Startsida > Norrbotten > Boden > Aldernäs

Aldernäs

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 13,6 ha ha
Kommun: Boden
Datum: 2008-06-02
Inventerare: Patrik Nygren


Sammanfattning

Avverkningsanmält 2007-12-19

En bränna med stor variation i bonitet och
trädslagsblandning.

Områdesbeskrivning

En bränna med stor variation i bonitet och trädslagsblandning. I de frodigaste delarna i sydväst växer en genuin lövbränna dominerad av gran, asp, tall
och björk i ca 150-års ålder. Grova aspar och björkar förekommer allmänt tillsammans med flera grova,gamla sälgar.Lågor i olika nedbrytningsstadier från några decennier av självgallring ligger spriddai skogen. I de allra finaste delarna finns även överståndare som överlevt branden, främst granar
men även enstaka tallar med brandljud. Granarna är över 200 år gamla och tallen över 300år.

Åt nordost blir brännan bitvis lågproduktiv och talldominerad med sparsamt med död ved och mycket lägre lövinslag, men även i dessa delar finns högintressanta småpartier med spridda lågor och koncentrationer med grov asp.Gamla, grova högstubbar med brandspår förekommer i hela beståndet. Skogen är orörd i modern
tid, förutom längst upp mot vägen där några lågor samlats in. En mindre del av beståndet förefaller snitslat för att lämnas, men artfynd gjordes även innanför det avverkningsplanerade området.

Inom avverkningsanmälningen finns flera fina partier som håller nyckelbiotopsklass. Det vore förödande för dessa områden att lämnas som öar i ett kalhygge. Området bör därför avsättas i sin helhet.Eventuellt bör naturvårdsbränning genomföras på de svagaste partierna.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
ÄrgnålChaenotheca furfuracea
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
LunglavLobaria pulmonariaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT


Bilder