Startsida > Norrbotten > Boden > Myrberget

Myrberget

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: 57 ha ha
Kommun: Boden
Datum: 2008-06-05
Inventerare: Markus Björksten, Niklas Johansson, Daniel Rutschman, Elina Hinkkanen, Mats Williamson


Sammanfattning

Status: Avverkningsanmält 2007-11-09

Området skärs igenom av en ravin, som genomgående håller mycket höga naturvärden.

Områdesbeskrivning

Området skärs igenom av en ravin, som genomgående håller mycket höga naturvärden.Snitslingen går på sina ställen ända ner till bäcken i ravinens botten.

Skogen domineras av gran och lövträd, med inslag av tall.Det finns rikligt med
gammal, grov sälg och björk, och även en del stora aspar.I norr planar ravinen ut i ett sumpskogsområde, som också har höga kvalitéer. I området finns gott om död ved i olika stadier av nedbrytning och många rödlistade arter. Söder om ravinen finns ett parti med tallskog, men även här finns en del äldre sälg och asp.Flera tallöverståndare står spridda i området, och även en del grov död ved.

Den största delen av området avverknings anmälning),det som ligger nordväst om ravinen består av oskiktad, starkt påverkad tallskog och innehåller troligtvis väldigt låga naturvärden.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
FläckporingAntrodia albobrunneaVU
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
GränstickaPhellinus nigrolimitatusNT
LunglavLobaria pulmonariaNT
NordtaggingOdonticium romelliiNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
UrskogsporingAntrodia infirmaEN


Bilder