Startsida > Norrbotten > Jokkmokk > Neusak, Öster

Neusak, Öster

Skyddstatus: Oskyddad
Markägare: SCA
Yta: Areal: 29,7 ha ha
Kommun: Jokkmokk
Datum: 2008-06-05, 2008-08-30
Inventerare: Eva Ydrén, Daniel Rutschman, Elina Hinkkanen, Per-erik Mukka


Sammanfattning

Avverkningsanmält 2007-10-30

Ett mycket varierande landskap med kullar och
sänkor, myrar och talrika små vätor. Skogsbeståndet
är skiftande både i trädslag och ålder, och lövinblandningen
är hög.

Områdesbeskrivning

Ett mycket varierande landskap med kullar och sänkor, myrar och talrika små vätor. Skogsbeståndet är skiftande både i trädslag och ålder, och lövinblandningen är hög.Grov asp, sälg och björk förekommer rikligt, andra partier är rika på gammal gran och tall.

Skogen är relativt opåverkad i modern tid, dock är vissa partier ganska plockhuggna med en del spår av röjning. Över lag har skogen höga naturvärden.
I nord-östra delen finns en myr omgiven av tallnaturskog, där flera av tallarna är över 250 år. Död ved finns över hela området, och många av de äldre träden visar spår av brand.

Norr om avverkningsanmälningen fortsätter skogen med liknande kvalitéer, troligtvis finns där också partier med lika höga naturvärden.
Vid Naturskyddsföreningens första besök i juni återfanns inga avgränsade naturhänsynsområden. På återbesöket i augusti kunde Naturskyddsföreningen se att ett fåtal naturvärdesträd markerats av SCA, och att en del våtområden avgränsats för att lämnas. Detta visar på en förbättring av SCA:s hänsynstagande, men måste samtidigt ses som ett tecken på att deras nya naturvårdsinsatser
fortfarande har lång väg kvar till att nå upp till en acceptabel nivå.
Skogar som den vid Neusak måste helt undantas ur skogsbruk.


Artlista

SvenskaLatinHotkat.
DoftskinnCystostereum murraiiNT
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT
GräddporingSkeletocutis lenisVU
RosentickaFomitopsis roseaNT
StjärntaggingAsterodon ferruginosusNT
Stor asptickaPhellinus populicolaNT


Bilder